Polityka Prywatności

Zapewniamy, ?e ochrona Pa?stwa prywatno?ci podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym ochrona przekazanych przez Pa?stwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego do?o?ymy niezb?dnych stara? w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy tak?e, ?e korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptacj? przez Pa?stwa zasad jej dzia?ania.

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Pa?stwa danych osobowych b?dzie Fast Track S.C., ul. Ibijska 16 lok 8, 03-977 Warszawa.

Wykorzystywanie plików „cookies” – gromadzenie danych anonimowych

Niniejsza strona internetowa, tak jak wi?kszo?? stron tego typu, wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” s? to niewielkie pliki, najcz??ciej tekstowe, zapisywane na urz?dzeniu, za po?rednictwem którego Pa?stwo odwiedzaj? nasz? stron?. W plikach „cookies” zapisane s? ustawienia internetowe, które pozwalaj? m.in. „rozpozna?” Pa?stwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawid?owej funkcjonalno?ci naszej strony i dostosowania jej do Pa?stwa preferencji i potrzeb, np. poprzez prezentowanie Pa?stwu reklam uwzgl?dniaj?cych Pa?stwa zainteresowania lub zaniechanie ponownego prezentowania tej samej reklamy.

Czas przechowywania Pa?stwa danych osobowych w plikach cookies zale?y od ich rodzaju oraz ustawie? przegl?darki na urz?dzeniu ko?cowym. W ramach strony internetowej Suzuki stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta?e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

Strona internetowa Suzuki zawiera specjalne narz?dzia, które umo?liwiaj? zarz?dzanie ciasteczkami (plikami cookies). Zanim jednak ich Pa?stwo u?yjecie, upewnijcie si?, czy Wasza przegl?darka internetowa obs?uguje JavaScript.

  • Je?li tak – prosz? przej?? tu, aby samodzielnie zarz?dza? ciasteczkami.
  • Je?li nie – wszelkich zmian b?dziecie Pa?stwo musieli dokonywa? w obr?bie ustawie? przegl?darki.

Poni?ej przedstawiamy informacj?, jak zmieni? ustawienia dotycz?ce „cookies” w przyk?adowych przegl?darkach internetowych::

Je?eli korzystacie Pa?stwo z innej przegl?darki prosz? zastosowa? si? do zalece? u?ywanej przegl?darki w tym zakresie. Strona internetowa Suzuki zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Pa?stwa grupami plików cookies (które podzielili?my na niezb?dne, funkcjonalne oraz reklamowe i spo?eczno?ciowe). Je?eli chcecie Pa?stwo usun?? ciasteczka, które zosta?y zapisane na Waszym komputerze (do czasu zmiany ustawie?, lub podczas wcze?niejszych wizyt na stronie) musicie zrobi? to r?cznie w swojej przegl?darce.
Musicie jednak Pa?stwo pami?ta?, ?e usuni?cie ciasteczek (b?d? ich zablokowanie) b?dzie oznacza?, ?e:

  • strona internetowa b?dzie zadawa? pytania dot. Waszych preferencji przy ka?dorazowej wizycie,
  • w wypadku zablokowania plików cookies, niektóre elementy strony mog? nie dzia?a? poprawnie.

Poni?ej przedstawiamy rodzaje u?ywanych przez nasz? stron? cookies:

1. CIASTECZKA NIEZB?DNE

Dzi?ki nim mo?liwe jest poruszanie si? po stronie a tak?e korzystanie z jej podstawowych funkcji. Ciasteczka niezb?dne nie zbieraj? informacji o u?ytkownikach strony internetowej i nie pozwalaj? na ich zidentyfikowanie. S?u?? natomiast do zbierania anonimowych danych dotycz?cych sposobu korzystania ze strony, ?róde? odwiedzin i ewentualnych b??dów. Dane te nie zawieraj? informacji o poszczególnych u?ytkownikach, które mog?yby zosta? u?yte do dzia?a? marketingowych.

2. CIASTECZKA FUNKCJONALNE

Ciasteczka zapisywane na potrzeby pobocznych funkcjonalno?ci strony, np. takich jak livechat czy ankiety statystyczne. Nie wszystkie z tych funkcjonalno?ci s? zawsze aktywne na stronach Suzuki.

3. CIASTECZKA REKLAMOWE I SPO?ECZNO?CIOWE

Ciasteczka zapisywane i wykorzystywane do mierzenia efektywno?ci i modelowania dzia?a? reklamowych oraz zwi?zane z funkcjonalno?ci? zintegrowanych ze stron? serwisów spo?eczno?ciowych. Mog? s?u?y? do zapisywania preferencji i zachowa? poszczególnych u?ytkowników w celu dopasowania do nich dzia?a? reklamowych i komunikacji.

Linki do zewn?trznych stron internetowych

W przypadku gdyby niniejsza strona internetowa zawiera?a odes?ania (linki) do stron internetowych podmiotów zewn?trznych informujemy, ?e nie ponosimy odpowiedzialno?ci za funkcjonowanie, czy polityk? prywatno?ci, takich zewn?trznych stron internetowych. Ponadto informujemy, ?e tego typu podmioty zewn?trzne na swoich stronach internetowych równie? mog? wykorzystywa? pliki cookies. Dlatego zwracamy uwag? na konieczno?? zapoznania si? z politykami prywatno?ci zawartymi na innych stronach internetowych we w?asnym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczaj? informacje o zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotycz?”); mo?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, któr? mo?na bezpo?rednio lub po?rednio zidentyfikowa?, w szczególno?ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi? i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b?d? kilka szczególnych czynników okre?laj?cych fizyczn?, fizjologiczn?, genetyczn?, psychiczn?, ekonomiczn?, kulturow? lub spo?eczn? to?samo?? osoby fizycznej. Za po?rednictwem niniejszej strony internetowej Pa?stwa dane osobowe gromadzone s? jedynie wówczas, gdy zostan? przez Pa?stwa podane, np. w celu uzyskania od nas informacji zwrotnej, czy umówienia jazdy testowej. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udost?pnionych klauzulach informacyjnych.

Klauzula informacyjna

W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przyk?ad dotycz?ce urz?dzenia, za pomoc? którego korzystaj? Pa?stwo ze strony stanowi? w ?wietle prawa dane osobowe b?dzie mia?a do nich zastosowanie poni?sza klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dotycz?ca przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych przez Pa?stwa danych osobowych jest Fast Track S.C., ul. Ibijska 16 lok 8, 03-977 Warszawa, NIP: 527 27 26 765, REGON: 360379928 (Administrator Danych Osobowych). W sprawach dotycz?cych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych mog? Pa?stwo wys?a? wiadomo?? na adres e-mail: zarzad@duust.suzuki.pl.

Pa?stwa dane osobowe b?d? przetwarzane z zachowaniem odpowiednich ?rodków bezpiecze?stwa, spe?niaj?cych wymagania powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa polskiego i unijnego. Podanie danych osobowych nie b?d?cych plikami koniecznymi dla dzia?ania strony jest dobrowolne, ale niezb?dne do prawid?owego korzystania z zawarto?ci strony. Pa?stwa dane b?d? przetwarzane w celu spersonalizowania dost?pnych dla Pa?stwa tre?ci umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz zwi?kszenia mo?liwo?ci korzystania przez Pa?stwa z funkcjonalno?ci strony. Pa?stwa dane osobowe mog? by? wykorzystywane tak?e dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i us?ug Suzuki. Przetwarzanie powy?szych danych odbywa si? w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Odbiorcami Pa?stwa danych mog? by? wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych a tak?e zewn?trzni dostawcy us?ug (np. dostawcy us?ug IT, podmioty zajmuj?ce si? wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim bior? oni udzia? w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarz?dzania stron? internetow?. W przypadku dzia?a? marketingowych odbiorcami danych mog? by? dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty ?wiadcz?ce us?ugi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i wspó?pracownicy), w zakresie w jakim bior? udzia? w dzia?aniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwag?, i? definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, st?d tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców zosta? opisany powy?ej. Tym niemniej Pa?stwa dane b?d? przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem b?d? uprawnieni otrzymywa? takie dane.

Macie Pa?stwo prawo: dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Pa?stwa szczególn? sytuacj? lub w celach marketingu bezpo?redniego, a tak?e prawo cofni?cia zgody na przetwarzanie danych w ka?dym czasie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstaw? przetwarzania Pa?stwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

W razie uznania, ?e dosz?o do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, maj? Pa?stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególno?ci w pa?stwie cz?onkowskim swojego zwyk?ego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope?nienia domniemanego naruszenia.

Zmiana Polityki prywatno?ci

Niniejsza polityka bezpiecze?stwa podlega okresowej aktualizacji, a jej najnowsza wersja b?dzie publikowana na stronie internetowej, dlatego prosimy Pa?stwa o regularne sprawdzania tre?ci naszej Polityki prywatno?ci.